GALERIE ZERP ROTTERDAM / +31(0)10.8463730 / info@zerp.nl


LARS CORNELISSE


  • Lars Cornelisse (Haarlem, NL, 1969) heeft gestudeerd aan de Rietveld in Amsterdam.
  • Om zijn kunstobjecten te maken gebruikt Lars Cornelisse verschillende kunst-technieken welke hij combineert met zelfgemaakte materialen.
  • Lees verder onderaan pagina. / English translation below.
  • Getoonde afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.


2-D OBJECTS


Cycles nr. A-IV - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 20 x 31 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Cycles nr. B-II - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 20 x 31 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Cycles nr.00-V - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 20 x 31 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Cycles nr.A-III - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 20 x 31 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Cycles nr.B-I - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 20 x 31 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Cycles-M-I - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2019, 20 x 31 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Dualist B-III - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 24 x 21 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Dualist nr.1-II - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 24 x 21 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Dualist nr3.-IV - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 24 x 21 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Dualist-B-I - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 24 x 21 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Dualist-B-II - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 24 x 21 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Dualist-nr.4-VII -Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 24 x 21 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Solist A-IV - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Solist B-I - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Solist nr.3-II - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Solist X-I - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Solist Y-I - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 21 x 24 cm, Sold


Solist-B-IV - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Yellow - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2014, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Donut - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2016, 24 x 21 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Earth - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2019, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Seaside - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2018, 24 x 21 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Soil - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2019, 20 x 31 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Space - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2015, 20 x 31 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Cubic - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2018, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Bermuda Traingle - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2017, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Blue - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2012, 21 x 24 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


Chess - Object, Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas, 2015, 24 x 21 cm, € 2.750,- ( incl. 9% BTW )


OVER DE KUNSTENAAR / ABOUT THE ARTIST


Lars Cornelisse is een Nederlandse hedendaagse beeldend kunstenaar. Hij groeide op in een intellectuele en artistieke familie. Na zijn afstuderen aan de Gerrit Rietveld kunstacademie in Amsterdam besloot hij om eerst zijn eigen 'handtekening' te ontwikkelen door vele jaren te experimenteren en te onderzoeken. In 2000 kwam zijn 'Particulier Systeem' genaamd 'Element-M' tot leven. Sinds zijn jeugd probeerde hij de juiste variatie te vinden tussen de beeldhouw-, schildertechnieken en grafische vormgeving. In deze samenvoeging uit hij de symboliek die refereert naar de kunstgeschiedenis. Lars Cornelisse creëerde Element-M welk bestaat uit drie verschillende expressies die voortkomen uit de emoties van de continue stroom van beelden en sense-data om hem heen. Voor Element-M is het getal zes (6) het uitgangspunt.
De krachtige vorm van de zeskant die veel in de natuur voorkomt is gebruikt als achtergrond om de alsmaar terugkerende vierkanten en rechthoekige canvassen, die ons observeren gemakzuchtig maken, een rug toe te keren. Zes symboliseert een veelvoud aan inspiratie refererend aan: Vijf zintuigen (plus de zesde: intuïtie), de zes continenten, de zes geloofsovertuigingen/religies, het koolstofatoom dat zes atomen telt, de zes zonden en de zes elementen etc.

Als eerste is er: 'Solist'. Solist beeldt uit alles dat in onze wereld enigheid vertegenwoordigt. Denk aan: DNA, vingerafdruk, individualiteit, één keer leven vs één keer sterven, de coordinaten van een punt van één plek in de tijd etc. Vervolgens is er: 'Dualist'. Dualist beeldt uit alles van de intellectuele wereld(en) binnen de mensheid. De worsteling die in ons plaatsvind door deze dualiteit. De illusies die de hersenen voor ons creëren geven ons gedurende het leven deze dualiteit terwijl wij denken. Denk aan de concepten als: zwart vs wit, geboorte vs dood,
natuur vs mensheid etc. Met Dualist wil Lars Cornelisse het vergankelijke van de celdeling laten zien die begon tijdens onze inseminatie die letterlijk seconde na seconde weg tikt, gedachte na gedachte. Als laatste is er:'Cycles'. Cycles beeldt de wereld van de materie uit, het zonnestelsel met onze aarde en maan,de sterren, de natuurwetten, de wiskunde, het binaire, de digitale wereld, Nano wetenschap, K.I. (Kunstmatige intelligentie), kwantummechanica, reïncarnatie etc. Alles dat in onze wereld bestaat is onderdeel van deze Cycles. Om zijn kleine kunstobjecten te maken gebruikt Lars Cornelisse verschillende kunst-technieken welke hij combineert met zelfgemaakte materialen.
Een van deze materialen noemt hij: 'verf-draden'. Na jaren geëxperimenteerd te hebben lukt het hem om draden te maken die volledig uit verf bestaan. De tijd die nodig is om deze 'draden' te maken staan gelijk aan die van een edelsmid. Dit geduld kan men terugzien in de eenvoud van het werk. Hierdoor is het te produceren aantal kunstobjecten beperkt tot een veertigtal per jaar. Tegelijkertijd is de verscheidenheid van gebruikte materialen enorm, waardoor er heel veel te observeren is. De basismaterialen die Lars Cornelisse gebruikt zijn: Hout, metaal, droge pigment, textiel, glasvezel, acrylverf, polymeer plastic, kunstvezel, schilderslinnen.

 

Lars Cornelisse is a Dutch contemporary artist. He has grown up in an intellectual and artistic family. After his graduation at the Gerrit Rietveld Academy of art in Amsterdam, he decided to first develop his own artistic 'signature' by doing experiments and research for many years.
In 2000 his 'Private System' called 'Element-M' came to life. Since childhood he tried to find the right mixture between the technics of sculpting, painting and graphics. In this mixture he expresses symbolic related to the history of art. Lars Cornelisse created Element-M which consist of three different expressions to catalogue his emotions obtained by permanent wave of images and sensory impressions. For Element-M is the number six (6) as a starting point. The powerful form of the hexagon which appears in nature, is used as background to turn our backs to the continuously recurring squares and rectangular canvases which makes observing easy-going. Six (6) symbolizes multiple for inspiration referring to: the five senses (plus the sixth: intuition), the six continents, the six religions/creeds, the carbon atom that counts six atoms, the six sins and the six elements etc.

First there is: 'Solist'. Solist expresses the uniqueness in our world. Think of: DNA, fingerprints, individuality, one lifetime vs one death, the coordinates of one point in time at one place etc. Next there is: 'Dualist'. Dualist expresses the intellectual world(s) of humanity. The brains creating illusions in our life by giving us the duality while thinking. Think of concepts like black vs white, birth vs death, nature vs humanity etc. With Dualist Lars Cornelisse wants to express literally the mitosis which started after our insemination and is ticking away our time second after second, thought after thought. At last there is: 'Cycles'. Cycles expresses the material world, the solar system with our earth, the laws of nature, Mathematica, the binary, the digital world, A.I.(artificial intelligence) etc. Everything that exist in our world is part of these Cycles. To create his small art objects Lars Cornelisse uses a variety of art technics, which he combines with self-made materials. One of these he calls: 'paint-wires'. After years of experimenting he succeeded in creating wires entirely existing from paint. The time needed to make these 'wires' are similar of a goldsmith.
This patience one can see back in the simplicity in the work. To produce the number of art objects is limited to about 10 a year. Over a long period of years he works on his art objects. This is one of the reasons why the works are no longer dated. At the same time the mixture of materials which are used in his artworks is huge which gives us a lot to observe. The basic used materials are: Wood, metal, dry-pigment, textiles, glass-fiber, acrylic-paint, polymer plastics, plastic fiber, canvas...


2022 Galerie Robertson Ares, Montreal, CA

2021 ZERP Galerie, Art Rotterdam, NL

2019 ZERP Galerie, PAN Amsterdam, NL